Эрдэнэт отелло сургалтын төвөөс Эрдэнт хотын ЕБ-ын 18-р сургуулийн бага ангийн багш нарт отеллогийн танилцах сургалтыг зохион байгууллаа.

Эрдэнэт отелло сургалтын төвөөс Эрдэнт хотын ЕБ-ын 18-р сургуулийн бага ангийн багш нарт отеллогийн танилцах сургалтыг зохион байгууллаа. Оюуны спортыг дэмжин ажиллаж буй багш нартаа баярлалаа.